HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINNOVA

Bắt đầu

Giao diện, thiết lập, báo cáo, tích hợp

CRM

Marketing, bán hàng, đối tác

HRMS

Nguồn nhân lực, chấm công, tiền lương

FA

Tài chính & kế toán

OFFICE

Quy trình, công việc, tài liệu, thư viện, ess

PM

Dự án

EAM

Tài sản & trang thiết bị

SCM

Mua hàng & cung ứng

WMS

Kho hàng

PLC

Sản phẩm

MRP

Sản xuất

POS

Điểm bán hàng

APP

Ứng dụng trên mobile